ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
เสนอแต่งตั้ง พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เลขาธิการ มหาเถรสมาคมเสนอว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ได้มีลิขิต ที่ จญ.อ. ๑๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งตามรายงานของ พระเทพมุนี เจ้าคณะภาค ๘ ว่า พระราชพุฒิมุนี (ประทัย วชิราโณ) วัดศรีษะเกษ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดหนองคายว่างลง เจ้าคณะภาค ๘ จึงเสนอแต่งตั้ง พระราชรัตนาลงกรณ์ วัดโพธิ์ชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย และพระราชรัตนาลงกรณ์ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อยดีงาม
บัดนี้ เจ้าคณะภาค ๘ ได้เสนอแต่งตั้ง พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ สุวีโร) อายุ ๕๘ พรรษา ๓๘ ป.ธ. ๔ น.ธ. เอก ศษ.บ. ค.ม. พธ.ด. วัดโพธิ์ชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕) และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
การเสนอแต่งตั้ง พระราชรัตนาลงกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ ข้อ ๑๔ (๑) (๒) (๔) และข้อ ๑๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแล้ว พร้อมกับมีบัญชาให้นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน การประชุม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187.5 KB