ภาพกิจกรรม
พิธีต้อนรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตจันทโชติ
( จำนวน 4 รูป / ดู 20 ครั้ง )
งานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๔
( จำนวน 1 รูป / ดู 35 ครั้ง )
พิธีซ้อมรับปริญญา ณ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔
( จำนวน 4 รูป / ดู 36 ครั้ง )
การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๘ ปี ๒๕๖๔
( จำนวน 3 รูป / ดู 45 ครั้ง )
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย ปี 2564
( จำนวน 3 รูป / ดู 59 ครั้ง )
ปฏิทินสอบซ่อมบาลีรอบ ๒ ปี ๒๕๖๔
( จำนวน 1 รูป / ดู 78 ครั้ง )
น้อมถวายมุทิตาสักการะเจ้าคณะภาค ๘ พระเทพโสภณ
( จำนวน 10 รูป / ดู 93 ครั้ง )
งานฌาปนกิจศพพระมหาพิชิต อตุลเวโท,ดร. ผจล.วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง
( จำนวน 5 รูป / ดู 149 ครั้ง )
ปิดวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง7วัน
( จำนวน 2 รูป / ดู 118 ครั้ง )
การสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๔
( จำนวน 3 รูป / ดู 106 ครั้ง )