ภาพกิจกรรม
งานพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับตำบล เจ้าอาวาสประจำปี ๒๕๖๕
( จำนวน 4 รูป / ดู 66 ครั้ง )
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์หลวงพ่อพระใส ปี ๒๕๖๕
( จำนวน 5 รูป / ดู 70 ครั้ง )
การสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๕
( จำนวน 2 รูป / ดู 134 ครั้ง )
พิธีต้อนรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตจันทโชติ
( จำนวน 4 รูป / ดู 156 ครั้ง )
งานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๔
( จำนวน 1 รูป / ดู 171 ครั้ง )
พิธีซ้อมรับปริญญา ณ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔
( จำนวน 4 รูป / ดู 183 ครั้ง )
การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๘ ปี ๒๕๖๔
( จำนวน 3 รูป / ดู 182 ครั้ง )
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย ปี 2564
( จำนวน 3 รูป / ดู 196 ครั้ง )
ปฏิทินสอบซ่อมบาลีรอบ ๒ ปี ๒๕๖๔
( จำนวน 1 รูป / ดู 211 ครั้ง )
น้อมถวายมุทิตาสักการะเจ้าคณะภาค ๘ พระเทพโสภณ
( จำนวน 10 รูป / ดู 218 ครั้ง )