ข่าวประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับตำบล เจ้าอาวาสประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 108) 01 พ.ค. 65
งานเทศกาลตรุษสงกรานต์หลวงพ่อพระใส ปี ๒๕๖๕ (อ่าน 74) 10 เม.ย. 65
พิธีมุทิตาสักการะพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (อ่าน 94) 13 มี.ค. 65
มาตรการป้องกันโควิด ในการสอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๕ (อ่าน 145) 31 ม.ค. 65
สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 144) 31 ม.ค. 65
การสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๕ (อ่าน 133) 31 ม.ค. 65
พิธีต้อนรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตจันทโชติ (อ่าน 153) 05 ม.ค. 65
งานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 181) 15 ธ.ค. 64
พิธีซ้อมรับปริญญา ณ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 184) 02 ธ.ค. 64
การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๘ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 186) 28 พ.ย. 64
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย ปี 2564 (อ่าน 200) 07 พ.ย. 64
ปฏิทินสอบซ่อมบาลีรอบ ๒ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 215) 27 ก.ย. 64
น้อมถวายมุทิตาสักการะเจ้าคณะภาค ๘ พระเทพโสภณ (อ่าน 257) 18 มิ.ย. 64
งานฌาปนกิจศพพระมหาพิชิต อตุลเวโท,ดร. ผจล.วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง (อ่าน 245) 25 พ.ค. 64
ปิดวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง7วัน (อ่าน 239) 20 เม.ย. 64
การสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 275) 06 มี.ค. 64
การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย สามัญครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ (อ่าน 303) 27 ก.พ. 64
งานอบรมพระสังฆาธิการแต่งตั้งใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 252) 04 ก.พ. 64
กฐินสามัคคี มจร.หนองคาย ปี 2563 (อ่าน 260) 22 ต.ค. 63
งานออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมมงคลรังษี (อ่าน 285) 02 ต.ค. 63
เปิดรับนิสิตใหม่ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี 2563 (อ่าน 424) 16 ม.ค. 63
โครงการ วชร.๐๘๘ มจร.หนองคาย (อ่าน 292) 16 ม.ค. 63
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย และลอยกระทงปี 2562 (อ่าน 330) 02 พ.ย. 62
แต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย (อ่าน 1150) 23 ก.ย. 62
การมรณภาพของพระครูวิจักษ์ปริยัติคุณ จอ.เมืองหนองคาย (อ่าน 472) 22 ก.ย. 62
งานประชุมพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสงฆ์จังหวัดหนองคาย (อ่าน 511) 30 พ.ค. 62
งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ(บุญเดือน๔)ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 415) 20 ก.พ. 62
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี มจร.วข.หนองคาย (อ่าน 426) 08 ก.ย. 61
แต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 548) 17 ส.ค. 61
งานประชุมสามัญคณะสงฆ์หนองคาย สัญจรครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 677) 13 มิ.ย. 60