ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีต้อนรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตจันทโชติ (อ่าน 19) 05 ม.ค. 65
งานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 36) 15 ธ.ค. 64
พิธีซ้อมรับปริญญา ณ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 46) 02 ธ.ค. 64
การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๘ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 48) 28 พ.ย. 64
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย ปี 2564 (อ่าน 68) 07 พ.ย. 64
ปฏิทินสอบซ่อมบาลีรอบ ๒ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 82) 27 ก.ย. 64
น้อมถวายมุทิตาสักการะเจ้าคณะภาค ๘ พระเทพโสภณ (อ่าน 124) 18 มิ.ย. 64
งานฌาปนกิจศพพระมหาพิชิต อตุลเวโท,ดร. ผจล.วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง (อ่าน 134) 25 พ.ค. 64
ปิดวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง7วัน (อ่าน 133) 20 เม.ย. 64
การสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 153) 06 มี.ค. 64
การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย สามัญครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ (อ่าน 178) 27 ก.พ. 64
งานอบรมพระสังฆาธิการแต่งตั้งใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 152) 04 ก.พ. 64
กฐินสามัคคี มจร.หนองคาย ปี 2563 (อ่าน 161) 22 ต.ค. 63
งานออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมมงคลรังษี (อ่าน 178) 02 ต.ค. 63
เปิดรับนิสิตใหม่ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี 2563 (อ่าน 297) 16 ม.ค. 63
โครงการ วชร.๐๘๘ มจร.หนองคาย (อ่าน 198) 16 ม.ค. 63
งานบุญกฐินสามัคคี มจร.วข.หนองคาย และลอยกระทงปี 2562 (อ่าน 229) 02 พ.ย. 62
แต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย (อ่าน 862) 23 ก.ย. 62
การมรณภาพของพระครูวิจักษ์ปริยัติคุณ จอ.เมืองหนองคาย (อ่าน 375) 22 ก.ย. 62
งานประชุมพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสงฆ์จังหวัดหนองคาย (อ่าน 386) 30 พ.ค. 62
งานนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ(บุญเดือน๔)ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 314) 20 ก.พ. 62
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี มจร.วข.หนองคาย (อ่าน 317) 08 ก.ย. 61
แต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 432) 17 ส.ค. 61
งานประชุมสามัญคณะสงฆ์หนองคาย สัญจรครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 574) 13 มิ.ย. 60
งานวันอานันทมหิดล ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 527) 09 มิ.ย. 60
โล่ห์ดีเด่น หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 528) 30 พ.ค. 60
กำหนดวันตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค การคณะสงฆ์ภาค ๘-๙ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 482) 18 พ.ค. 60
การสอบบาลีสนามหลวงจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 578) 10 เม.ย. 60
การประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 462) 06 เม.ย. 60
งานประชุมสามัญคณะสงฆ์หนองคาย สัญจรครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๐ (อ่าน 466) 28 มี.ค. 60