งานคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย
พิธีต้อนรับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตจันทโชติ (อ่าน 20) 05 ม.ค. 65
งานปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร.วิทยาเขตหนองคาย ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 38) 15 ธ.ค. 64
พิธีซ้อมรับปริญญา ณ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 40) 02 ธ.ค. 64
การตรวจธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์ภาค ๘ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 56) 28 พ.ย. 64
ปฏิทินสอบซ่อมบาลีรอบ ๒ ปี ๒๕๖๔ (อ่าน 103) 27 ก.ย. 64
น้อมถวายมุทิตาสักการะเจ้าคณะภาค ๘ พระเทพโสภณ (อ่าน 134) 18 มิ.ย. 64
งานฌาปนกิจศพพระมหาพิชิต อตุลเวโท,ดร. ผจล.วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง (อ่าน 176) 25 พ.ค. 64
ปิดวัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง7วัน (อ่าน 128) 20 เม.ย. 64
การสอบบาลีสนามหลวงประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 128) 06 มี.ค. 64
การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย สามัญครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ (อ่าน 153) 27 ก.พ. 64
งานอบรมพระสังฆาธิการแต่งตั้งใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 195) 04 ก.พ. 64
กฐินสามัคคี มจร.หนองคาย ปี 2563 (อ่าน 172) 22 ต.ค. 63
งานออกพระเมรุพระราชทานเพลิงศพพระธรรมมงคลรังษี (อ่าน 280) 02 ต.ค. 63
มุทิตาสักการะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ (อ่าน 251) 30 ส.ค. 63
การประชุมสามัญครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย (อ่าน 151) 30 ส.ค. 63
เปิดรับนิสิตใหม่ มจร.วข.หนองคาย ประจำปี 2563 (อ่าน 233) 16 ม.ค. 63
โครงการ วชร.๐๘๘ มจร.หนองคาย (อ่าน 188) 16 ม.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี มจร.วข.หนองคาย (อ่าน 419) 08 ก.ย. 61
แต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตหนองคาย (อ่าน 497) 17 ส.ค. 61
การสอบบาลีสนามหลวงจังหวัดหนองคายประจำปี ๒๕๖๑ (อ่าน 493) 08 ก.พ. 61
การประชุมสามัญคณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย (สัญจร) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 705) 25 ม.ค. 61
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติในเขตปกครองคณะสง (อ่าน 587) 31 ก.ค. 60
ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสกลนคร (อ่าน 452) 31 ก.ค. 60
สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐ พระองค์ (อ่าน 439) 31 ก.ค. 60
พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (อ่าน 355) 31 ก.ค. 60
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (อ่าน 376) 31 ก.ค. 60
พิธีสามีจิกรรมพระธรรมมงคลรังษี ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 376) 31 ก.ค. 60
โครงการแสดงธรรมเพื่ออบรมศีลธรรมแก่ประชาชนภายในพรรษาปี ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย (อ่าน 368) 14 ก.ค. 60
รับโล่เกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรติหมู่บ้านรักษาศีล 5 ดีเด่น ระดับจังหวัดหนองคาย (อ่าน 436) 13 มิ.ย. 60
ตรวจเยี่ยมเตรียมประเมินหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดหนองคาย (อ่าน 429) 09 มิ.ย. 60