คณะผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ สุวีโร, ศษ.บ., ค.ม., พธ.ด.)
เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี, ป.ธ.๙, พธ.บ., ค.ม., ค.ด.)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระศรีวชิรโมลี (บุญถม สุนฺทรเมธี ป.ธ.๙, ค.ม.)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๙, ศศ.บ.,พธ.ม.
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระครูปริยัติสุวรรณวัฒน์, ป.ธ.๔, พธ.บ., รป.ม., ปร.ด.
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระมหาชิษณุพงศ์ สุทฺธิวํสเมธี ป.ธ.๔.,พธ.บ.
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย