คณะผู้บริหาร

พระราชรัตนาลงกรณ์ (พิศิษฐ์ สุวีโร, ศษ.บ., ค.ม., พธ.ด.)
เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระศรีญาณวงศ์ (นิมิตย์ ปณฺฑิตเสวี, ป.ธ.๙, พธ.บ., ค.ม., ค.ด.)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย,รองอธิการบดี มจร.วข.หนองคาย

พระศรีวชิรโมลี (บุญถม สุนฺทรเมธี ป.ธ.๙, ค.ม.)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต ป.ธ.๙, ศศ.บ.,พธ.ม.
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ ป.ธ.๓, พธ.บ.,พธ.ม.,ว่าที่ ปร.ด.,ว่าที่ ค.ด.
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระมหาชิษณุพงศ์ สุทฺธิวํสเมธี ป.ธ.๔.,พธ.บ.
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย