พระสังฆาธิการจังหวัดหนองคาย

พระราชรัตนาลงกรณ์
เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระศรีญาณวงศ์
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระศรีวชิรโมลี
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระเมธีปริยัติธาดา
เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร.
เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย

พระครูสุวรรณขันติคุณ
เจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย

พระครูสุวรรณรัตนสุนทร
เจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระครูบรรพตธรรมานุวัตร
เจ้าคณะอำเภอสังคม

พระครูสีตลาภิรม
เจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่

พระครูสิริธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอสระใคร

พระครูพิพัฒน์จันทรังษี
เจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่

พระครูปัญญาธรรมวัตร
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก

พระมหาจงยุทธ กิตฺติยุตฺโต
เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย