อำเภอเมืองหนองคาย

พระครูภาวนาธรรมโฆสิต,ดร.
เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย

พระครูสุตรัตนาภรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย

พระครูปริยัติรัตนาลงกรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย

พระมหานิพิฐพนธ์ จิรวฑฺฒโน
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย

พระครูวรดิตถ์ชัยวัฒน์
จต.ในเมือง เขต 1

พระครูสุวรรณโสตถิธรรม
จต.ในเมือง เขต 2

พระครูโพธิสารกิจ
จต.ในเมือง เขต 3

พระครูสุญาณโสภิต ดร.
จต.หนองกอมเกาะ

พระครูสีลาธิคุณ
จต.โพธิ์ชัย

พระครูปิยธรรมพาที
จต.มีชัย

พระครูปิยสิริธรรม
จต.หาดคำ

พระครูสถิตธรรมานุยุต
จต.หินโงม

เจ้าอธิการสุริยา ปญฺญาทีโป
จต.สีกาย

พระครูปลัดอารมณ์ ถิรจิตฺโต
จต.บ้านเดื่อ เขต 1

พระครูสังฆรักษ์ถาวร ถาวรธมฺโม
จต.บ้านเดื่อ เขต 2

พระครูภาวนาเจติยาภิบาล
จต.พระธาตุบังพวน เขต 1

พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์
จต.พระธาตุบังพวน เขต 2

พระครูประดิษฐ์จริยวัฒน์
จต.เมืองหมี

พระครูปทุมภัทรกิจ
จต.กวนวัน

พระครูโกศลกิจจานุกิจ
จต.เวียงคุก

พระครูอุดมฐิติคุณ
จต.ปะโค

พระครูปภัสสราภิราม
จต.วัดธาตุ เขต 1

พระครูสุจิณพัฒนกิจ
จต.วัดธาตุ เขต 2

พระครูสถิตจันทโชติ
จต.ค่ายบกหวาน เขต 1

พระครูอรัญกิจจาภรณ์
จต.ค่ายบกหวาน เขต 2

พระใบฏีกาประยงค์ ฐิตญาโณ
จต.ค่ายบกหวาน เขต 3

พระครูประพัฒน์ธรรมาภรณ์
จต.โพนสว่าง

พระมหาสายัณ ติกฺขปญฺโญ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย