อำเภอท่าบ่อ

พระเมธีปริยัติธาดา, ดร.
เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ

พระครูอรุณปัญญาธร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

พระครูวิสุทธิสีลคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ

พระครูปิยสีลวิสุทธิ์
รองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ

พระมหาจิระศักดิ์ คุณวํโส
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ

พระครูรัตนสราภิรม
จต.ท่าบ่อ

พระครูโพธิคุณวัฒน์
จต.น้ำโมง เขต 1

พระมหาปรีชา จิตฺตชญฺโญ
จต.น้ำโมง เขต 2

พระครูขันติธรรมสถิต
จต.กองนาง เขต 1

พระครูธรรมสิรินันท์
จต.กองนาง เขต 2

พระครูเกษมจันทสาร
จต.บ้านเดื่อ

พระครูสุวรรณชัยวัฒน์
จต.โคกคอน

พระครูสุตวีรธรรม
จต.หนองนาง

พระครูปริยัติธรรมาภิรม
จต.บ้านถ่อน

พระครูจารุธรรมาภิบาล
จต.บ้านว่าน

เจ้าอธิการสุดใจ อภิญาโณ
จต.โพนสา

เจ้าอธิการบุญเหลือ ธมฺมทีโป
จต.นาข่า

พระมหาตะวัน อาวุธปญฺโญ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ

พระวิทยา ฐิตธมฺโม
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ