อำเภอสังคม

พระครูบรรพตธรรมานุวัตร
เจ้าคณะอำเภอสังคม

พระครูสิริชัยนาถ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสังคม

พระครูโพธิธรรมานันท์
รองเจ้าคณะอำเภอสังคม

พระครูประทีปธรรมมงคล
รองเจ้าคณะอำเภอสังคม

พระมหาสุวิน ขนฺติโก
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอสังคม

เจ้าอธิการสุรพล ปสนฺโน
จต.แก้งไก่ เขต 1

เจ้าอธิการชวน ถิรวิริโย
จต.แก้งไก่ เขต 2

เจ้าอธิการมานัส นนฺทวิริโย
จต.ผาตั้ง เขต 1

พระครูประภากรธรรมคุณ
จต.ผาตั้ง เขต 2

พระมหานิธิกาญจน์ อหึสโก
จต.สังคม เขต 1

พระอธิการกัณฑะโยธิน อานนฺโท
รก.จต.สังคม เขต 2

เจ้าอธิการสุกรรณ์ จิรธมฺโม
จต.บ้านม่วง เขต 1

พระมหาสุวิน ขนฺติโก
จต.บ้านม่วง เขต 2

เจ้าอธิการพยุง เมธาวี
จต.นางิ้ว เขต 1

พระครูพุทธิธรรมโชติ
จต.นางิ้ว เขต 2

พระมหาจักรกฤษ ชุตินฺธโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสังคม รูปที่ 1

พระบุญมา สุขิโต
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสังคม รูปที่ 2