อำเภอโพนพิสัย

พระครูสุวรรณขันติคุณ
เจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย

พระครูสิริธรรมปคุณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย

พระครูพิสัยกิจจาทร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย

พระครูวินัยธรรัตนพิบูลย์ พุทฺธิญาโณ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย

พระครูโกศลศาสนกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย

พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ
รองเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย

พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์
จต.จุมพล เขต 1

พระครูอุดมรัตนรังษี
จต.จุมพล เขต 2

พระครูวินัยธรรัตนพิบูลย์ พุทฺธิญาโณ
จต.จุมพล เขต 3

เจ้าอธิการประยูร อธิมุตฺโต
จต.จุมพล เขต 4

พระครูบุญกิจจาภิรม
จต.จุมพล เขต 5

พระครูปิยธรรมพินิต
จต.วัดหลวง เขต 1

เจ้าอธิการสมชัย ปโมทิโต
จต.วัดหลวง เขต 2

พระมหาบรรทม อุตฺตโม
จต.วัดหลวง เขต 3

พระครูสุทธิกิจจาภินันท์
จต.ชุมช้าง เขต 1

พระปลัดพนมภรณ์ ฐานิสฺสโร
จต.ชุมช้าง เขต 2

เจ้าอธิการวสันต์ อาภสฺสโร
จต.บ้านผือ

เจ้าอธิการชัย เอกวณฺโณ
จต.นาหนัง เขต 1

พระมหากุล ฐิตสีโล
จต.นาหนัง เขต 2

พระครูสังฆรักษ์สุพจน์ พากุโล
จต.สร้างนางขาว เขต 1

พระครูปริยัติกิจจานุรักษ์
จต.สร้างนาขาว เขต 2

พระอุบล ขนฺติวโร
รก.จต.ทุ่งหลวง เขต 1

เจ้าอธิการสมบูรณ์ เตชธมฺโม
จต.ทุ่งหลวง เขต 2

พระครูภาวนาโชติธรรม
จต.กุดบง เขต 1

พระครูสุวรรณเจติยาทร
จต.กุดบง เขต 2

เจ้าอธิการนิพนธ์ สิริภทฺโท
จต.กุดบง เขต 3

พระมหารณชัย ธมฺมธีโร
จต.เหล่าต่างคำ เขต 1

พระครูสุตปัญญาโสภณ
จต.เหล่าต่างคำ เขต 2

เจ้าอธิการสนิด ปญฺญาธโร
จต.เซิม

พระมหานรงค์ฤทธิ์ ปญฺญาวโร
จต.บ้านโพธิ์ เขต 1

เจ้าอธิการวชิรพงษ์ มหาวีโร
จต.บ้านโพธิ์ เขต 2