อำเภอโพธิ์ตาก

พระครูปัญญาธรรมวัตร
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก

พระใบฎีกาวงค์กด ติกฺขวีโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก

พระครูจันทธรรมโสภิต
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก

เจ้าอธิการสมพร สุธมฺโม
จต.โพนทอง เขต 1

พระครูกันตคุณาจาร
จต.โพนทอง เขต 2

พระครูโพธิธรรมานุสิฐ
จต.โพธิ์ตาก

พระครูปิยธรรมวัตร
จต.ด่านศรีสุข เขต 1

พระครูสถิตสีลาธิคุณ
จต.ด่านศรีสุข เขต 2

พระศรัณญกมล ภทฺทมงฺคโล
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก