อำเภอเฝ้าไร่

พระครูพิพัฒน์จันทรังษี
เจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่

พระครูสมบูรณ์วราสัย
รองเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่

พระครูวาปีสุวรรณเขต
รองเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่

พระมหาปัญญา ปญฺญาวโร
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่

พระครูวาปีมงคลธรรม
จต.หนองหลวง เขต 1

พระครูพุทธวงศ์บริรักษ์
จต.หนองหลวง เขต 2

พระครูอุดมวราภิวัฒน์
จต.เฝ้าไร่

พระมหาชัชวรรธ์ อภินนฺโท
จต.นาดี

พระครูปัญญาธรรมาภิรักษ์
จต.อุดมพร

พระครูวินัยธร วิลัย จนฺทวํโส
จต.วังหลวง

พระธงชัย โกวิโท
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่ รูปที่ 1