อำเภอรัตนวาปี

พระครูสุวรรณรัตนสุนทร
เจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระใบฎีกา​ชาญ​ยุทธ​ กิตฺติปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระครูอุดมธรรมวิสิฐ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระครูวาปีสุนทรฉันท์
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระครูศีลศรัทธาภรณ์
จต.รัตนวาปี เขต 1

พระครูชินวงศ์รัตนาภรณ์
จต.รัตนวาปี เขต 2

เจ้าอธิการเพชรพนม ทีปธมฺโม
จต.โพนแพง เขต 1

พระครูสุมนธรรมสาทร
จต.โพนแพง เขต 2

พระครูปริยัติวิธาน
จต.พระบาทนาสิงห์

พระครูสุนทรสีลาจาร
จต.บ้านต้อน

พระครูมงคลสิริวุฒิ
จต.นาทับไฮ

พระอลงกรณ์ ฐานสิริ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระปิติ ปภสฺสโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี