อำเภอรัตนวาปี

พระครูสุวรรณรัตนสุนทร
เจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระมหาชาญ​ยุทธ​ กิตฺติปญฺโญ
เลขานุการเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระครูอุดมธรรมวิสิฐ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระครูวาปีสุนทรฉันท์
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระครูศีลศรัทธาภรณ์
จต.รัตนวาปี เขต 1

พระครูชินวงศ์รัตนาภรณ์
จต.รัตนวาปี เขต 2

เจ้าอธิการเพชรพนม ทีปธมฺโม
จต.โพนแพง เขต 1

พระครูสุมนธรรมสาทร
จต.โพนแพง เขต 2

พระมหาจิรธนวัฒน์ ธมฺมจารี
จต.พระบาทนาสิงห์

พระครูสุนทรสีลาจาร
จต.บ้านต้อน

พระครูพิพัฒน์ธรรมนาถ
จต.นาทับไฮ

พระมหาอลงกรณ์ ฐานสิริ
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระปิติ ปภสฺสโร
เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี

พระมหายุทธศิลป์ จิณฺณธมฺโม
รจต. โพนแพง เขต 2

พระครูรัตนวชิรโสภณ
รจต. นาทับไฮ

พระครูรัตนธรรมโกวิท
รจต. รัตนวาปี เขต 2